Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xe88e455ce45a74a7414416e43306077301a2619eb5172e54c2d3b085f7a95853