Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xe67e7d0833d5210412e325c5a577da5737ed294176919324f77a8c7007f39345