Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xe139f3a228f939fe50b162e3dac82b055ed93357d6bed8723b4d4b9463fd3565