Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xe104032bd52710f64800ea746968d3f8a4f6c081df7e3ee98ff4d494b62cf411

                  {
 "from": "0x5ce3d72af3df617e2663a94b88a7d7e030735d81",
 "gas": "0xfc72",
 "gasUsed": "0xd25f",
 "to": "0xa9573492295da5edc32fcd26638a1376a0482063",
 "input": "0xa9059cbb0000000000000000000000005059d0eafd5be100239bc92d884302d7e62f83db0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005",
 "output": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001",
 "value": "0x0",
 "type": "CALL"
}