Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xe0d3efd978391e2bd2bbc97633954370d1116549a34852dbe0f9494205f2957b