Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xd102ce1a6d6d5186fa23b91d454e9143bc72066bb29dd604e9bacd43ebac684d