Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xbf99c67fb797738411bff90197e53d8c20df2b13fe5f4e9b24d8ca1c1cc34dc0