Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xb55d22b19390d7cb4b3c70376b25c25428a693150427005d69ab1d798db68268