Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0xab4428bc0ba6abf6093b7f2a09822a9932175bdfcb59a64d8d7274c2a1b4838b