Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x871421a13ffa054f6b1868e74d7023d50944cb0d766784fdc810c95854c7e9c5