Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x77d115e887f62038a3cab4f4ac4c216a147a37a2f3bed6be15b1d9e21ca694ba