Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x489c4db22d154470cb11f5f04ede844d2ca43ba97d4fb1505943151ba9cd41d1