Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x41b336175592574b0fe94886c0b43f7dc00ef6a636978daeca9ca5f2b15950e6