Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x3bad8bddcf1206b34dca3c89d3de9ae0e15d973268b109a326bb7bc48064fb61