Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x3824c311b7909a615973fd63b1f0518a2d6a5296ee062c14f18350b47187886d