Mumbai Testnet

Geth VM Trace Transaction

GETH Trace for Txn Hash 0x0079379d4f264f88500a54a57d3e367061da40cefb22583f7211f686bc2c916b